Saglasnost za obradu ličnih podataka

VAŽNO OBAVEŠTENJE: SAGLASNOST ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Pravno lice „ARIA.ONE DOO, Dr Petra Markovića 12, 11080 Zemun Beograd, Srbija, MB 21254428, PIB 109851569, u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti ličnih podataka („ Službeni glasnik Republike Srbije “99/2011, 83/2014-zakon 68/2012 - odluka US i 107/2012)

Kada se registrujete na Websajtu Aria.One, Vaši podaci iz registracione forme će biti prikupljeni i sačuvani.

Lični podaci koji se prikupljaju su :

1. Ime i prezime
2. Kontakt podaci :

  • Broj mobilnog telefona
  • Email adresa

Podaci se prikljupljaju zbog:

1. Našu internu statističku obrada podataka
2. Promovisanja novih događaja u Vašem domenu stručnosti

Vaši lični podaci će se tretirati kao poverljivi podaci i pristup njima imaće samo zaposleni, koji moraju biti upoznati sa Vašim podacima i samo u meri u kojoj je to neophodno.

Pravni osnov obrade, odnosno prikupljanja, evidentiranja i sortiranja Vaših ličnih podataka je Vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za obradu podataka je dobrovoljno i time potvrđujete da se slažete da Vaše lične podatke obrađuje, tj. prikuplja, sortira i čuva „ARIA.ONE“ DOO u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Vaši lični podaci neće se koristiti u druge svrhe, niti će biti stavljeni na uvid i / ili na raspolaganje trećim pravnim ili fizičkim licima.

Na osnovu istog zakona imate pravo da zahtevate da  budete obavešteni o prikupljanju i obradi Vaših podataka,  pravo na uvid u podatke koji se na Vas odnose kao i pravo da zahtevate njihovu kopiju. Pored navedenog, imate pravo da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade podataka. U tim slučajevima, kontaktirajte nas e-poštom na adresu office@ariaone-cc.com.

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE I OGRANIČENJE UPOTREBE INFORMACIJA I MATERIJALA

Kao Posetilac ili Korisnik našeg Websajta imate pravo da pregledate i preuzmete informacije i materijale prikazane na njemu isljučivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve oznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama, koji su sadržani u originalnom dokumentu, zadržite u svojim kopijama. Zabranjeno je svako ponašanje, kojim bi se na bilo koji način kršila naznačena autorska prava, prava intelektualne svojine ili druga prava o kojima postoji obaveštenje. Takođe, sadržaj našeg Websajta i video prezentacija koje se na njoj nalaze, smete da koristite isključivo sa namenom pregleda za svoju sopstvenu upotrebu.

Svaki drugi oblik upotrebe sadržaja koji se nalaze na našem Websajtu (kopiranje, ponovno objavljivanje, distribucija odnosno dalje slanje kao i širenje na bilo koji drugi način) je zabranjen, osim ukoliko to nije regulisano prethodnom pismenom dozvolom ili posebnim ugovorom sa Korisnikom.
Osim navedenog, zabranjena je i svaka druga objava, prerada, izmena, dopuna, prevod, prodaja, nedostojno iskorišćavanje dela, distribuiranje i na drugi način korišćenje sadržaja Web stranice i video prezentacija koje se na njoj nalaze suprotno zakonu, odnosno pridruživanje sadržaja ili dela sadržaja drugoj internet prezentaciji bez naše dozvole.

Ukoliko se Korisnik ponaša na nedozvoljen način tj. protivno napred navedenim pravilima, Aria.One ima pravo da Korisnika sajta upozori da sa nedozvoljenim radnjama odmah prestane, da suspenduje pravo njegovog daljeg korišćenja sajta, a za slučaj povrede autorskih prava i drugih prava intelektualne svojine, da inicira odgovarajuće postupke za zaštitu istih, protiv prekršioca.